Datapolitik - sikring af dine data som klientDen 25. maj 2018 trådte General Data Protection Regulation i kraft. Dette er en persondataforordning, som skal sikre behandlingen af personlige oplysninger/data. Læs mere på Datatilsynets hjemmeside.Oplysninger om behandling af dine personoplysninger mv.


Den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?


Psykolog Søren Chemnitz Frederiksen (herefter benævnt psykologen) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som psykologen har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nederst på denne side.


Vi er ikke etableret uden for EU
Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren


Psykologen har ingen databeskyttelsesrådgiver, men du er altid velkommen til at kontakte den dataansvarlige på ovennævnte adresse.
Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger


Psykologen behandler dine personoplysninger til følgende formål:


Til rådgivning og behandling af dig personligt vedrørende psykologiske forhold.


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:


Behandlingen sker i overensstemmelse med artikel 6 og 7 i databeskyttelsesforordningen.Legitime interesser, der forfølges med behandlingen


Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af


interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der


begrunder behandlingen, er at disse er nødvendige for at kunne rådgive og behandle dig angående psykologiske forhold.
Kategorier af personoplysninger


Psykologen behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:


Navn, adresse, telefonnummer og cpr.nr samt din journal. Psykologen har ikke andre personoplysninger om dig.
Modtagere eller kategorier af modtagere


Vi videregiver eller overlader kun dine personoplysninger i det omfang særlig lovgivning kræver det.
Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer


Psykologen vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.
Hvor dine personoplysninger stammer fra


Dine personoplysninger stammer fra dig selv.
Opbevaring af dine personoplysninger


Psykologen opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter sagens afslutning.
Automatiske afgørelser, herunder profilering


Psykologen anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering til brug for berigtigelsen af handlen.
Retten til at trække samtykke tilbage


Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte psykologen på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.


Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine


personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for


tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.Dine rettigheder


Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til psykologens behandling af


oplysninger om dig.


Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte psykologen.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret):


Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som psykologen behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse):


Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


Ret til sletning:


I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for psykologens almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling


Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må psykologen fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.Ret til indsigelse


Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Kbhpsykologens eller lovlige behandlinger af dine personoplysninger.


Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)


Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og


maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden


hindring.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du


finder på www.datatilsynet.dk.
Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, psykologen behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

ÅBNINGSTIDER

 

Mandag-torsdag: 8.00 - 16.00

Fredag: Lukket

Uden for åbningstid: Ring for akuttid, ekstra tillæg på 500 kr tilføjes normale takster

Medlem af Dansk Psykologforening

Copyright © All Rights Reserved